Skip to main content

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

24-05-2024

Zarząd Banku Spółdzielczego w Cieszynie

zawiadamia, że dnia 13 czerwca 2024 r. /czwartek/ o godz. 14.00 w sali Pod Brunatnym Jeleniem w Cieszynie przy ul. Rynek 20 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Cieszynie.

(W przypadku braku wymaganej prawem ilości przedstawicieli zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, tj. 13 czerwca 2024 r.  o godz. 14.15.)

Porządek obrad jest następujący:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli i Sekretarza.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 6. Wybór Komisji ds. odpowiedniości.
 7. Przedstawienie informacji dot. zmiany Statutu Banku oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, tj. z dnia 15.06.2023 r.
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023, przedstawienie sprawozdania finansowego Banku, sprawozdania z badania biegłego rewidenta oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023, w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Cieszynie, samooceny regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej.
 11. Przedstawienie wniosków z lustracji ustawowej przeprowadzonej za okres 01.11.2020-31.10.2023 r. oraz podjęcie uchwały.
 12. Przedstawienie kierunków działalności bankowej Banku Spółdzielczego w Cieszynie na rok 2024.
 13. Omówienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 14. Dyskusja.
 15. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości w zakresie oceny wtórnej indywidualnej członków Rady Nadzorczej i zbiorowej Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w sprawie ocen indywidualnych i oceny zbiorowej.
 16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023,
 • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2023,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023,
 • podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,
 • udzielenia członkom Zarządu absolutorium – 3 uchwały (A. Rakowska, J. Zając, B. Talik),
 • określenia najwyższej sumy zobowiązań,
 • zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2024 rok,
 • przystąpienia Banku do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka
  w Warszawie,
 • uchwalenia zmian do Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cieszynie.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

 Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że zostały wyłożone w siedzibie Banku przy ul. Kochanowskiego 4 
w Cieszynie – na I piętrze pokój Głównego Księgowego następujące dokumenty:

 • roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym
  i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem;
 • sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
 • list polustracyjny oraz protokół z lustracji;
 • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli;
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Z powyższymi dokumentami można zapoznać się od dnia 27.05.2024 r. do 13.06.2024 r. od godz. 7.30 do 15.00.                                                                                                                                            

Cieszyn, dnia 27 maja 2024 r.   

Znajdziesz nas też tutaj