Skip to main content
 • MojeID

MojeID

mojeID to bezpieczne narzędzie do potwierdzania tożsamości online, dostępne  w Bankach Spółdzielczych Grupy BPS. Narzędzie zostało uruchomione wraz z Profilem Zaufanym, który jest metodą potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji. Można powiedzieć, że Profil Zaufany zastępuje podpis własnoręczny składany na papierze. Dzięki temu, wiele spraw urzędowych można załatwić online z domu.

Skorzystanie z mojeID pozwala na wygodne założenie Profilu Zaufanego bez wychodzenia z domu. Możliwość korzystania z wielu e-usług przez internet będzie nie tylko wygodne, ale i bezpieczne. Bez konieczności wychodzenia z domu, w trakcie choroby lub w innej sytuacji uniemożliwiającej dotarcie do urzędu (podeszły wiek, opieka nad dziećmi, wyjazd, kwarantanna itp.).
Aktualną listę usług publicznych znajdziesz tutaj: https://obywatel.gov.pl/
Informacje na temat Profilu Zaufanego znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

Czym jest mojeID?

mojeID służy do zdalnego potwierdzania tożsamości. Pozwala na bezpieczną weryfikację Twoich danych za pomocą bankowości internetowej. Zawsze zobaczysz co i komu przekazujesz. Przekazanie danych każdorazowo wymaga Twojej akceptacji. Dzięki mojeID korzystasz wygodnie z komercyjnych oraz publicznych usług dostępnych online.

mojeID to rozwiązanie, które bardzo ułatwia życie. Za pomocą kilku kliknięć pozwala w bezpieczny sposób na weryfikację tożsamości, bez konieczności wstawania z kanapy, w zaciszu domu, na dowolnym urządzeniu i w dogodnym czasie.

Przydatne informacje

Możliwości usługi

Możliwości oferowane przez mojeID

 • Potwierdzenie tożsamości

W szybki i bezpieczny sposób, wraz z przekazaniem wiarygodnych danych ją opisujących (np: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia) na potrzeby zawarcia umowy lub pierwszego logowania

 • Logowanie do istniejącego konta
 • Autoryzacja operacji

Korzyści

 • Łatwiejszy dostęp

Prościej rejestrujesz się i logujesz u dostawców usług.

 • Bezpieczeństwo

Masz poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad przekazywaniem danych dzięki sprawdzonemu standardowi.

 • Użyteczność

Korzystasz z większej liczby usług online lub masz dostęp do paneli uzupełniających usługi tradycyjne.

 • Potwierdzanie tożsamości w Internecie staje się łatwiej dostępne

Zastosowanie

 • Usługi publiczne

Składanie wniosków do urzędów (np. wniosek o dowód osobisty, paszport, wyrejestrowanie samochodu)

Dostęp do danych (np. dane o ubezpieczeniach społecznych, informacja o punktach karnych)

 • e-Commerce

Potwierdzanie wieku klienta (np. zakup alkoholu)

Dostarczanie danych niezbędnych do dostawy

 • Energetyka

Rejestracja wniosku/formularza

Przedłużenie umowy

Dostęp do portalu klienta

 • Medycyna

Rejestracja/autoryzacja dostępu do usług i produktów medycznych

Zakup leków przez internet

 • Media

Potwierdzanie dostępu do treści ograniczonych wiekowo

Opłacanie abonamentu

 • Ubezpieczenia

Sprzedaż polisy przez internet

Odnowienie polisy (Direct)

mojeID w pytaniach i odpowiedziach
 1. Co to jest mojeID?

  mojeID to bezpieczne narzędzie potwierdzania tożsamości online w usługach komercyjnych i publicznych. Umożliwia realizację wszelkich formalności, które dotychczas wymagały osobistego uwierzytelnienia danych drogą elektroniczną.

 2. Czy aby korzystać z mojeID muszę najpierw osobiście okazać gdzieś dokument tożsamości?

  Zaletą mojeID jest wyeliminowanie konieczności dodatkowego potwierdzenia tożsamości. Usługa opiera się na logowaniu do bankowości internetowej, które jest tu równoznaczne z potwierdzeniem Państwa tożsamości.

 3. Jaką mam korzyść z używania mojeID?

  Na pewno zyskują Państwo więcej wolnego czasu, który wcześniej byłby potrzebny na osobiste wizyty w wielu firmach i instytucjach w celu załatwienia spraw związanych ze sfinalizowaniem umowy, czy podpisaniem dokumentów.

  Jest to także rozwiązanie wygodne, ponieważ za pomocą kilku kliknięć pozwala w bezpieczny sposób na weryfikację tożsamości, bez konieczności wstawania z kanapy, w zaciszu domu, na dowolnym urządzeniu i w dogodnym czasie.

 4. Czy korzystanie z mojeID jest płatne?

  Usługa mojeID jest bezpłatna dla wszystkich Klientów indywidualnych chcących potwierdzać za jej pomocą tożsamość.

 5. Czy korzystanie z mojeID jest bezpieczne?

Korzystanie z mojeID jest bezpieczne dla wszystkich użytkowników. Przed uruchomieniem usługa była wiele razy weryfikowana przez Krajową Izbę Rozliczeniową – dostawcę usługi i zarazem operatora systemu Elixir. Poddano ją także niezależnemu audytowi bezpieczeństwa. Usługa spełnia najwyższe wymogi i standardy Ministerstwa Cyfryzacji. Dane w mojeID nie są udostępniane automatycznie. Wszystko odbywa się za zgodą użytkownika, po zalogowaniu się do banku.

Regulamin

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/1/2020 Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie z dnia 22 lipca 2020 r.

Regulamin wydawania środków identyfikacji elektronicznej i przekazywania informacji w ramach mojeID

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Niniejszy „Regulamin wydawania środków identyfikacji elektronicznej i przekazywania informacji w ramach mojeID”, zwany dalej „Regulaminem”, został wydany przez Bank Spółdzielczy w Cieszynie z siedzibą w 43-400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 4, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwany dalej „Bankiem”.
 2. Regulamin określa zasady nieodpłatnego wydawania przez Bank Środków Identyfikacji Elektronicznej, a także przekazywania, na wniosek Klienta, danych identyfikujących pochodzących ze Środka Identyfikacji Elektronicznej, zwane dalej „Usługami identyfikacji”, które świadczone są przez Bank w celu umożliwienia Klientowi uwierzytelnienia wobec Dostawców świadczących usługi online o charakterze publicznym lub komercyjnym.

§ 2.

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Dostawca – podmiot polegający na identyfikacji elektronicznej, oznaczającej proces używania danych w postaci elektronicznej identyfikujących i unikalnie reprezentujących osobę fizyczną;
  2. Środek Identyfikacji Elektronicznej – materialna lub niematerialna jednostka zawierająca dane identyfikujące osobę fizyczną i używana do celów uwierzytelnienia dla usługi online, w rozumieniu  Rozporządzenia EIDAS, wydawana przez Bank, o średnim poziomie bezpieczeństwa;
  3. Klient – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę, na podstawie której posiada ona dostęp do serwisu bankowości internetowej;
  4. Usługa mojeID – usługa świadczona Bankowi, za pośrednictwem Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przez  Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. z siedzibą w Warszawie, polegająca na pośredniczeniu w pozyskiwaniu przez Dostawców usług online danych identyfikujących osoby fizyczne uwalnianych (przekazywanych) przez wydawców środków identyfikacji elektronicznej, w szczególności w celu uwierzytelnienia do świadczonych przez Dostawców usług online;
  5. Serwis bankowości internetowej – element usługi bankowości elektronicznej udostępnianej przez Bank, umożliwiający korzystanie z usług Banku przez Internet, dostępny pod adresem: rwd.bs.cieszyn.pl;
  6. Umowa o świadczenie Usługi identyfikacji – umowa pomiędzy Klientem a Bankiem, której warunki określa niniejszy Regulamin i do zawarcia której dochodzi z chwilą złożenia przez Klienta wniosku o wydanie Środka Identyfikacji Elektronicznej i przekazanie danych identyfikujących pochodzących ze Środka Identyfikacji Elektronicznej;
  7. Rozporządzenie EIDAS – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” lub „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”, zwanego dalej „Regulaminem prowadzenia rachunków”.
ROZDZIAŁ 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi identyfikacji i zasady korzystania z usługi identyfikacji

§ 3.

 1. Usługi identyfikacji dostępne są w Serwisie bankowości internetowej. W Usługach identyfikacji Bank stosuje środki dostępu pochodzące z Serwisu bankowości internetowej.

   

 2. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi identyfikacji dochodzi z chwilą złożenia przez Klienta, w Serwisie bankowości internetowej, wniosku o wydanie Środka Identyfikacji Elektronicznej i przekazanie danych identyfikujących pochodzących ze Środka Identyfikacji Elektronicznej.
 3. Klient, który chce skorzystać z Usługi identyfikacji:
  1. składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i zobowiązaniu do jego przestrzegania;
  2. składa oświadczenie o prawidłowości i aktualności danych identyfikujących Klienta;
  3. składa wniosek o wydanie Środka Identyfikacji Elektronicznej;
  4. udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celu niezbędnym do świadczenia Usługi identyfikacji;
  5. udziela zgody na przekazanie przez Bank, za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, danych identyfikujących, pochodzących ze Środka Identyfikacji Elektronicznej, do wskazanego Dostawcy;
  6. upoważnia Bank do przekazania podmiotom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, informacji, że jest Klientem Banku.
 4. Klient korzystający z Usługi identyfikacji ma obowiązek:
  1. korzystać ze Środka Identyfikacji Elektronicznej zgodnie z Regulaminem oraz nie wykorzystywać go w celach niezgodnych z przepisami prawa;
  2. niezwłocznie zgłosić do Banku zmianę danych identyfikujących, o których mowa w § 4 ust. 3, wykorzystywanych na potrzeby skorzystania z Usługi identyfikacji, utratę wyłącznej kontroli nad danymi umożliwiającymi identyfikację przy użyciu Środka Identyfikacji Elektronicznej lub stwierdzenie nieuprawnionego jego użycia;
  3. korzystać z Usługi identyfikacji osobiście, w szczególności nie umożliwiać posługiwania się wydanym Klientowi Środkiem Identyfikacji Elektronicznej osobom trzecim.

§ 4.

 1. Utworzenie Środka Identyfikacji Elektronicznej możliwe jest wyłącznie w Serwisie bankowości internetowej.
 2. Bank wydaje jednorazowe Środki Identyfikacji Elektronicznej, które tracą ważność natychmiast po uwolnieniu (przekazaniu) danych identyfikujących pochodzących z danego Środka Identyfikacji Elektronicznej.
 3. Dane identyfikujące Klienta to:
  1. pierwsze imię;
  2. drugie imię;
  3. nazwisko;
  4. numer PESEL;
  5. data urodzenia;
  6. miejsce urodzenia;
  7. kraj urodzenia;
  8. obywatelstwo;
  9. typ dokumentu tożsamości;
  10. seria i numer dokumentu tożsamości;
  11. data ważności dokumentu tożsamości;
  12. data wydania dokumentu tożsamości;
  13. potwierdzony numer telefonu;
  14. pełnoletność;
  15. adres mailowy;
  16. numer rachunku bankowego;
  17. płeć.
 4. Każdy Środek Identyfikacji Elektronicznej zawiera dane identyfikujące, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5.
 5. Środek Identyfikacji Elektronicznej, oprócz danych identyfikujących wskazanych w ust. 3 pkt 1-5, może zawierać także dane identyfikujące, o których mowa w ust. 3 pkt 6-17.
 6. Bank wydaje i zarządza Środkami Identyfikacji Elektronicznej. Klient używa Środka Identyfikacji Elektronicznej w szczególności w celu potwierdzenia swoich danych.
 7. Użycie Środka Identyfikacji Elektronicznej do identyfikacji w krajowym schemacie identyfikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
ROZDZIAŁ 3. Przetwarzanie danych

§ 5.

 1. Bank będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w zakresie określonym w § 4 ust. 3 w celu świadczenia Usługi identyfikacji.
 2. W ramach użycia Środka Identyfikacji Elektronicznej Bank przekazuje, każdorazowo za zgodą Klienta, pochodzące ze Środka Identyfikacji Elektronicznej dane, o których mowa w § 4 ust. 4 lub 5, do wskazanego Dostawcy.
 3. W celu świadczenia Usługi identyfikacji Bank może wykorzystywać dane osobowe Klienta posiadane i przetwarzane w celu realizacji wcześniej zawartych z Klientem umów.
 4. Dane osobowe Klienta, w związku z realizacją Usługi identyfikacji, będą przetwarzane przez Bank również po wykonaniu Usługi identyfikacji wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa oraz w celu obsługi reklamacji, udostępniania Klientowi historii Usług identyfikacji, z których skorzystał, zapewnienia możliwości rozliczalności dokonanych czynności i weryfikacji poprawności dokonanej identyfikacji, a także rozpatrywania roszczeń.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bank dostępne są na stronie https://bs.cieszyn.pl/rodo.
ROZDZIAŁ 4. Tryb zgłaszania i rozpatrywania reklamacji

§ 6.

 1. Klienci mogą składać reklamacje dotyczące Usługi identyfikacji świadczonej przez Bank:
  1. w formie pisemnej – drogą pocztową lub osobiście w oddziałach Banku;
  2. ustnie – telefonicznie lub osobiście do protokołu podczas wizyty w oddziale Banku;
  3. elektronicznie – poprzez serwis bankowości internetowej.
 2. Aktualne numery telefonów i adresy, pod którymi Klient może składać reklamacje podane są na stronie www.bs.cieszyn.pl.
 3. Reklamacja dotycząca Usługi identyfikacji powinna zawierać dane identyfikujące Klienta (imię, nazwisko, PESEL), datę wystąpienia reklamowanego zdarzenia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia.
 4. Bank może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Usługi identyfikacji.
 5. Na żądanie Klienta, Bank potwierdza w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób, fakt złożenia przez niego reklamacji.
 6. Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 15 dni, Bank poinformuje Klienta o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania przez Bank terminów, o których mowa powyżej, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem tych terminów.
 7. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany o jej wyniku w formie papierowej albo, na wniosek Klienta, za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w szczególności pocztą elektroniczną.
 8. Klient ma prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z Bankiem. Podmiotami właściwymi do rozstrzygania sporów są:
  1. Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, działający zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie www.zbp.pl, w przypadku Klienta będącego konsumentem;
  2. Rzecznik Finansowy, do którego można się zwrócić w trybie wskazanym na stronie www.rf.gov.pl, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną.
 9. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego umowy zawartej za pośrednictwem Internetu, usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej, za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 10. W sprawach dotyczących Usługi identyfikacji, Klient będący konsumentem ma również możliwość zwrócenia się o pomoc do właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta.
 11. Niezależnie od opisanego wyżej postępowania reklamacyjnego, Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
 12. Organem administracji publicznej sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 13. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane przez Bank z największą starannością, wnikliwie i w możliwie najkrótszym terminie.

Regulamin obowiązuje od 24 lipca 2020 r.

Znajdziesz nas też tutaj